ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา ปานทุ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัศนาลัย คำคง
ครูผู้สอน

นางสาวบัวบุญ เทพสงคราม
ครูผู้สอน