ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอุทุมพร แก้วเกตุ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ครูผู้สอน