ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุชาดา พันธุ์ชนะ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลักษณ์ชยาภาคย์ เงินพจน์
ครูผู้สอน