ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิราช จันแสนตอ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ