ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุดมพร หอมนาน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรวาล เจริญสุข
ครูผู้สอน

นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2