ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกุลนาถ จินดาเฟื่อง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอุทุมพร แก้วเกตุ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุวรัตน์ ศรีตนทิพย์
ครูผ้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอุดมพร หอมนาน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1