ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุกัญญา ศรีนวล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุทุมพร แก้วเกตุ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายพิทยา ศรีนาค
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1