ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอุบล แก้วพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธีรา จุลสราญพงษ์
ครูผ้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปรียานุช โหมดบุตร
ครูผ้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุทุมพร แก้วเกตุ
ครูผ้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอทิตยา สว่างเต็ม
ครูผ้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวรรณนิภา มีประถม
ครูผู้สอน

นายกุลชาติ พันเขียว
ครูผู้สอน