ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรุ้งตะวัน คำนุช
ครูผู้สอน

นางบุญมี ยมวัน
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสำลื มืเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา