ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

นางสุกัญญา ศรีนวล
รองผู้อำนวยการหัวหน้างานวิชาการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอุบล แก้วพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอธิราช จันแสนตอ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุดมพร หอมนาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกุลนาถ จินดาเฟื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายแนะแนว
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชลธิชา ปานทุ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวัดผล ประเมินผล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกรรณานุช มะยมหิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ทะเบียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางสาวอรอุมา ลอบุญ
ประชาสัมพันธ์