ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

                อาคารเรียนจำนวน       ๒    หลัง      ๙     ห้อง  อาคารประกอบจำนวน     -    หลัง

ส้วมสำหรับเด็กปฐมวัย.   ๑๒   หลัง(จัดเป็นส่วนเฉพาะเด็กปฐมวัย)  สระว่ายน้ำ   ๑   สระ   สนามเด็กเล่น   ๑    แห่ง อุปกรณ์ / เครื่องเล่นสนาม     มีจำนวน      ๑๐ อย่าง      ( เพียงพอ )

ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลสายธรรม

การรับสมัคร

           1  รับนักเรียน ชาย – หญิง ไปกลับ อายุตั้งแต่ 3-6  ปี                                                                

           2  ต้องมีบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองนักเรียน  นำนักเรียนมาในวันสมัครเรียนด้วย

 หลักฐานการสมัคร           

           1 สำเนาสูติบัตร                                                จำนวน 1 ใบ ( กระดาษ A 4 )                         

           2 สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน 1 ใบ( กระดาษ A 4 )

            การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น                                                                      
                         1 นักเรียนใหม่ : ให้ชำระในวันมอบตัวเรียน                                                                 
                         2 นักเรียนเก่า : ให้ชำระภายใน  15 วันหลังจากเปิดภาคเรียน                                                    
 
           ภาคเรียน                                                                                          
                          ภาคเรียนที่ 1 (ภาคเรียนต้น) : เปิดเรียนตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม  ถึง  วันที่  10 ตุลาคม
                          ภาคเรียนที่ 2 (ภาคเรียนปลาย) : เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤสจิกายน  ถึง วันที่ 31 มีนาคม