ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 

     1.  จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย

     2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ให้มีลักษณะที่พึ่งประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรมรู้จักตนเอง  มีทัศนคติและการการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมตามวัย

     3.  จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์

     4.  พัฒนาครู  ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน  องค์กรสถาบันทางวิชาการ  องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้

     6.  จัดกิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานที่ศึกษาตามข้อกำหนดของกระทรวง
 

เป้าหมาย

            เป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลสายธรรมคือ     การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนาเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เมตตากรุณา พึ่งตนเองได้ รักการทำงาน จำแนกเป็นข้อ ๆ  ได้ดังนี้

        ๑. ส่งเสริมพัฒนาการ    ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย    ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย

        ๒. ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

        ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตาม

ระบอบประชาธิปไตย

        ๔.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        ๕.  สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

        ๖.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน

        ๗.  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า และภูมิใจในภูมิปัญญาไทย   ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

        ๘.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

        ๙.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

       ๑๐.  พัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

       ๑๑.  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

       ๑๒.  สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน   องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน