ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีคุณภาพมาตราฐานการศึกษาปฐมวัยเน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ชุมชนร่วม ประสาน บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม  อุดมคุณธรรม