ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

๑.   ข้อมูลทั่วไป

   โรงเรียนอนุบาลสายธรรม    ที่ตั้ง  ๒๑๑  หมู่     ถนน  บาลเมือง  ตำบล ธานี  อำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย

สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โทร ๖๑๑๙๔๗  โทรสาร  ๖๑๓๕๑๙   e-mail…………………

Website …………………………………               ………………….  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่ ๑  ถึง อนุบาลปีที่

เนื้อที่     ไร่     งาน    เขตพื้นที่บริการ

.................................................................................................................................

  ประวัติโดยย่อ

               โรงเรียนอนุบาลสายธรรม   ตั้งเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๒๕   โดยมีนางเปาคำ   พัฒนเจริญ       เป็นผู้รับใบอนุญาต

การดำรงของโรงเรียนอยู่ด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน    มาจ่ายเงินเดือนครู   พี่เลี้ยงครู    พนักงาน และ

ค้าจ่ายต่างๆ  รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่

            การจัดการเรียนการสอน  เปิดระดับอนุบาลหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนหลักสูตรอนุบาล ๒ ปี คือ

อนุบาลปีที่         อายุ                     ปี

อนุบาลปีที่        อายุ                     ปี

                           ภาคเรียน               แบ่งเป็น            ภาคเรียน

                                                    ภาคต้น                          วันที่       ๑๖   พ.ค.     ๒๑    ส.ค.

                                                   ภาคกลาง                       วันที่           ก.ย.       ๓๐    พ.ย

                                                   ภาคปลาย                       วันที่      ๑๑   ธ.ค.       ๑๕   มี.ค.

ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงภาคเรียนเป็น    ภาคเรียน  คือ

                                                    ภาคต้น                          วันที่       ๑๖   พ.ค.     ๑๑    ต.ค.

                                                   ภาคปลาย                      วันที่          พ.ย.       ๑๘   มี.ค.

                            ปัจจุบันขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนตามโครงการอนุบาล    ปี   คือ

อนุบาลปีที่ ๑        อายุ                     ปี

อนุบาลปีที่ ๒       อายุ                     ปี

อนุบาลปีที่ ๓       อายุ                     ปี

 

         ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘   ได้เปลี่ยนแปลงการรับเด็กจากเดิม  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ต้องเกิดก่อน ๑๖  พ.ค. คือต้องอายุ ๓ ปีเต็ม  มาเป็นปี พ.ศ.  คือเด็กถ้าเกิดตั้งแต่  ๑ ม.ค  - ๓๑ พ.ค. สามารถเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑   ได้ แต่ไม่สามารถเบิค่าธรรมเนียม  การเรียนได้   ส่วนเด็กที่เกิดก่อน๑๖  พ.ค.  สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนได้

         การจัดการเรียนการสอนจัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุ่งน้นให้นักเรียนมีพื้นฐาน

ในการเรียนต่อในระดับประถมศึกษา