ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
-หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา