ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

               เป้าหมายของโรงเรียนสายธรรมคือ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนาเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เมตตากรุณา พึ่งตนเองได้ รักการทำงาน จำแนกเป็นข้อ ๆ  ได้ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

3. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย

4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

5. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์

6. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

7.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน

8.  ส่งเสริมการเรียนรู้อักษรลายสือไทย

9.  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า และภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

10.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี

11. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

13. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่เสพย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

14. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย ด้านดนตรี และกีฬา