ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  กล้าแสดงออก  มีวินัย  รับผิดชอบ  เอื้อเฟื้อ  มีความรักและเมตตา  มีมรรยาทดี  รักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรในท้องถิ่น  ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาได้ตามวัย  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการอ่านใฝ่รู้ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  อยู่กับผู้อื่น  ได้อย่างมีความสุข  มีพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี  เห็นคุณค่าและรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  คอยช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเจตนารมณ์ของสถานศึกษา
 

ปรัชญาโรงเรียน

 

                การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายนั้น จำเป็นต้องกำหนดปรัชญา หรือแนวทางของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม โรงเรียนได้กำหนดปรัชญา ดังนี้ คือ

 

รู้หน้าที่  มีวินัย                    ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม        อุดมคุณธรรม

 

และโรงเรียนได้วางแนวการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามปรัชญาของโรงเรียน ดังนี้

 

รู้หน้าที่  ครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตน ดังนี้

                1. ต้องตื่นนอนแต่เช้า อาบน้ำแต่งกาย รับประทานอาหารเช้าก่อนแล้วจึงมาโรงเรียนให้ทันเวลา

                2.ไม่นำของมีค่า ของเล่น รูปภาพหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนติดตัวมาโรงเรียน

                3.ปฏิบัติมากฎ ระเบียบของโรงเรียน หยุดเล่น ทำธุระส่วนตัว เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
                เข้าแถวทันทีโดยอาการสงบ ทำกิจกรรมตามครูเวรสั่ง
4.  เข้าห้องเรียนเตรียมพร้อมวิชาที่ครูจะสอน ไม่ส่งเสียงอึกทึกเมื่อครูเข้าห้องเรียน หัวหน้าห้อง
สั่งทำความเคารพด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียงกันและถูกต้อง
5. ช่วยกันรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ไม่ทำให้ชำรุดเสียหาย ไม่ทิ้งเศษกระดาษสิ่งปฏิกูลใน
บริเวณทุกแห่งของโรงเรียน รักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ให้ถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ

 

 

มีวินัย ครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตน ดังนี้

1.  แต่งกายถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบของโรงเรียน และกฎข้อบังคับกระทรวงศึกษาธิการ
                2.  มาถึงโรงเรียนก่อนเวลาโรงเรียนขึ้นชั้นเรียน ห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน
                นอกจากนี้ ผู้ปกครอง มารับและผู้ปกครองต้องของอนุญาตจากครูประจำชั้น ครูใหญ่ ตามลำดับ
3.  ยืนเคารพเพลงชาติ ธงชาติ และเพลงสดุดีมหาราชา ยืนตรงเมื่อเดินสวนกับครูและ
น้อมไหว้แสดงความเคารวะ ให้ครูผ่านเลยไปก่อน
4. นักเรียนทุกคนต้องอยู่ร่วมด้วยความรัก สามัคคี เหมือนพี่น้อง รุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้อง
รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ไม่ข่มแหงรังแก ทะเลาะวิวาทกัน ถ้าใครฝ่าฝืนถือว่าผิดวินัยอย่างแรง

5. เคารพ เชื่อฟังครู เสมอด้วยบิดา - มารดา

 

ใฝ่ศึกษา ครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตน ดังนี้

1. มาโรงเรียนสม่ำเสมอ ทันเวลา ถ้าไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ต้องแจ้งให้โรงเรียน
ถ้ามาสายต้องขออนุญาตครูประจำชั้น หรือครูใหญ่ก่อนเข้าห้องเรียน

2. ตั้งใจฟังครูอธิบายทุกวิชา ให้เข้าใจ ไต่ถาม เมื่อสงสัยด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

3. ทำการบ้านและงานที่ครูกำหนดอย่างครบถ้วน สะอาด เรียบร้อย ไม่ลอกการบ้านเพื่อน

4.รักษาสมุดแบบฝึกหัด หนังสือเรียน และอุปกรณ์ไม่ให้หาย ฉีกขาด เขียน เล่น
ทดเลขให้สกปรก

5. ตั้งใจเรียนให้เก่ง

 

พัฒนาสังคม ครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตน ดังนี้

1. เน้นเรื่องความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

                2. ส่งเสริมให้นักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น

                3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
                และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
4. เน้นเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย บ้านเรือน อาคารสถานที่และสาธารณ
ประโยชน์อื่น ๆ
5.ให้รู้จักการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาธรรมชาติ รักป่า ต้นน้ำลำธาร ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รักเมืองไทย ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย และโดย
เฉพาะชาวสุโขทัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

อุดมคุณธรรม ครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้ปฏิบัติตน ดังนี้

1. ให้นักเรียนมีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า

2.  อบรมให้เป็นผู้มีกริยามารยาทเรียบร้อย งดงาม อ่อนน้อม นุ่มนวล กราบไหว้เป็น และ
ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล

3.ให้เป็นผู้มีวาจาอ่อนหวาน เจรจาไพเราะ ไม่พูดปด ไม่กล่าวหยาบคาย

4.  เคารพกฎหมาย กฎข้อบังคับของโรงเรียน และปฏิบัติด้วยความจริงใจ

5. ยึดมั่นในเบญจศีล เบญจธรรม ท่องได้ เข้าใจความหมาย ถือเป็นแนวทางที่ได้ดำเนินชีวิต