ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
อักษรย่อของโรงเรียน    สธ.  หมายถึง โรงเรียนสายธรรม
สีประจำโรงเรียน            สีแดง   -  สีขาว

                                             สีแดง              หมายถึง       ความแข็งแรง  อดทน ดีเด่น และสง่างาม

                                             สีขาว               หมายถึง       ความบริสุทธิ์ สะอาด และมีคุณธรรม