ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

                โรงเรียนสายธรรม เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2531  ซึ่งนายประจักษ์ นางเปาคำ พัฒนเจริญ  เป็นผู้เริ่มจัดตั้ง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินและสร้างอาคารเรียนจากนางดรุณ นางส่งศรี จันทร์แสนตอ และนายแพทย์เชื้อ นางบุญเริ่มรัตน์   พัฒนเจริญ โรงเรียนมีที่ดินจำนวน 2 ไร่  1   งาน  -  ตารางวา   และได้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด   10.5 x  36  เมตร   จำนวน  8  ห้องเรียน ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 โดยมีนายแพทย์เชื้อ  พัฒนเจริญ  และนางดรุณ  จันทร์แสนตอ   เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

                โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม พ.ศ.  2532  โดยใช้นามว่า โรงเรียนสายธรรม  อักษรย่อว่า  ส. ธ.   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532  เป็นปีการศึกษาแรก    และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 40  คน   จากที่ได้รับอนุญาตจำนวน 320 คน  โดยมีนายประจักษ์   พัฒนเจริญ  เป็นผู้รับอนุญาต  และนายศุภสิทธิ์   พัฒนเจริญ เป็นผู้จัดการ มีนางรัศมี  สุทธิ เป็นอาจารย์ใหญ่  และมีครูผู้สอน  จำนวน 4  คน

 

                ปีการศึกษา   2537   นายภคบูลย์   พัฒนเจริญ  เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนได้รับอนุบาตร ให้ลดเนื้อที่เหลือ 2 ไร่ และมีนางสาวสาลี่   ลอบุญ  เป็นครูใหญ่

 

                ปีการศึกษา  2537   โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดและได้รับอนุญาตให้ขยายจุนักเรียนเป็น 470 คน  พร้อมทั้งขยายห้องเรียนเป็น 12 ห้องเรียน โดยได้รับอนุญาตจาก นางเปาคำ  พัฒนเจริญ  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสายธรรม ให้ใช้อาคารเรียนชั้น 3 ของอาคาร เชื้อบุญเริ่มรัตน์  จำนวน 6 ห้อง เป็นห้องเรียนของโรงเรียนสายธรรม

 

                ปีการศึกษา  2538   โรงเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาปฏิรูปการศึกษาดีเด่น  รับรางวัลสัญญาณดาวเทียม  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  ได้ดำเนินการติดตั้งในภายหลัง  และโรงเรียนได้ส่งผลงานจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น เข้าประกวดตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2538  เข้ารับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในฐานะตัวแทนกระทรวงการศึกษาธิการ

 

                ปีการศึกษา 2539  โรงเรียนได้รับการอนุญาตขยายการรับนักเรียนเพิ่มเติมจากเดิม  470   คน   ขยายรับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก    550   คน พร้อมทั้งขยายห้องเรียนจากเดิม   12  ห้องเป็น   16  ห้องเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตจาก นางเปาคำ พัฒนเจริญ  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลสายธรรม   ให้ใช้ห้องเรียนชั้น 2  และชั้น 3  ของอาคารเรียน เชื้อบุญเริ่มรัตน์   จำนวน  11  ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนสายธรรม   และได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

 

                ดังนั้นตั้งแต่ปี 2537   ถึงปีการศึกษาปัจจุบัน   มี   นายประจักษ์   พัฒนเจริญ    ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต   และ นายภคบูลย์   พัฒนเจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน   โดยมีนางสุกัญญา   ศรีนวล    เป็นครูใหญ่  ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่การศึกษา   2546   ถึงปีการศึกษา  2551   ต่อมาได้สับเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมดำรงตำแหน่ง   ครูใหญ่  มาเป็นตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน     จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน

 

 

 

                ปีการศึกษา

*หมายเหตุ  อัตราส่วนครู : นักเรียน  = 1 : 15  จำนวนนักเรียน : ห้องเรียน  = 19 : 1    สถิติการมาเรียนร้อยละ 99.50   (ภาคเรียนที่ 1/2553 - สัปดาห์ก่อนทำการประเมิน)  ลาออกกลางคันร้อยละ   -    จบหลักสูตร   ร้อยละ  96.30   อัตราการเรียนต่อร้อยละ  100

 

* ครูที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชน   ร้อยละของครูที่สอนตรง ความถนัด  ร้อยละของครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท   ส ถิติการอบรมการพัฒนาเฉลี่ยต่อคน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี  

นักเรียนต่อครู  15 : 1   ครูต่อห้องเรียน  1 :  1